రొమాన్స్ కోసం వెతుకులాట – ౪

ఈ రొమాన్సు నందలి రహస్యమేమి, అది యెట్టిది అని తెలుకొనవలెన్న కౌతూహలము బహుశః యవ్వనపు తొలినాండ్లయందునుదయించెను. దీని గురించి నెరుంగవలెనని పలుమార్లు ఆలోచన చేయుటవల్ల దినములు జరుగుచునుండ, ఇదియే నా మనోయోచనావరణమున నిండి నర్తింపసాగెను. ఇది ఏమి? భౌతికమా లేక మానసికమా.. కృతమా కాక శ్రుతమా .. కేవలము పౌరుషేయమా? స్త్రీ ఋషేయమునున్నా? ఇట్టి సమాధనమెరుంగని ఎన్నియో ప్రశ్నలు పదే పదే మానసమునజొప్ప నేను స్థిమితము గాననైతిని. ఒకరిద్దఱు ప్రియమిత్రుల సమక్షమున ఆదినములనందున నా వేదన,ఘర్షణ వెళ్లబెట్టుకొనియుంటిని. వారు స్థిమితపడమనియున్నూ, నిదానము మీద బోధపడగలదనియున్నూ..ఊరడించియుండిరి. ఇంకనూ ఈ విషయజ్ఞానమేరికి నేరీతినెప్పుడలవడునో చెప్పనసాధ్యమనియూ, భవిష్యత్తునందునొకానొక సుముహూర్తమునందున నాకునూ వెతుకబోయినతీవకాలినితగిలినభంగి గోచరము కాలగలదనియునూ ఆశాప్రియత్వమున పలికియుండిరి.

దినములట్లుగడచుచుండ, నా కాళ్లపైనేను నిలబడవలయునని మిత్రులు హెచ్చరించుటవలనను, నిలబడకనుంటినని పెద్దలు మందలించుటచేతనూ యుదరపోషణార్ధమై నగరపుబాట పట్టితిని. ( ఇది ఏ ప్రభుత్వపధకమూ కాదని పాఠకులు గుర్తెరుంగవలయును). చిన్నదైన యుద్యోగము దొరకబట్టుకొని అందు నిమిత్తము వ్యస్తుడనైయుంట కొంతకాలమునకే ఈ రోమాన్సు సంగతినీ మరచితిని. దానిని గూర్చి కూలంకషముగా తెలుసుకొనవలెనన్న నా ఆసక్తియూ తనకుదానుగా కృశింపదొడగెను.

అడవతడవ గప్తికొచ్చిననూ, గతమునందువలె మదినిల్చి నాక్రమించజాలదయ్యను. అట్టి క్షణమున నేనునూ తెలుసుకొనెడి వీలుయున్నచో తెలుసుకొనెదను గాక, తెలయవలసిన దినమునకునదియే అవగతమౌనుగాక అని అనుకొనెడివాడను.

అంతట, కొన్నినాండ్లకు, కొలువునందలి సహోద్యోగి నాకు జగజ్జాలమును పరిచయము సలిపెను. ఇది సకల విజ్ఞానసారమనియూ, విశ్వదర్పణమనియూ, గ్రంధాలయ ప్రవేశద్వారమనియూ, చింతామణి యనియునూ ఇట్లు పలుతెఱంగుల జెప్పను. ఈ జగజ్జాలమును గూర్చినెరిగిన పిదప మరల జిగీష మనమున జృంభింపసాగెను. ఇంతటి సమున్నత ఆధునికోపకరణి చేతనుండగా సాధ్యము కానిదేమి, తెలుకొనెదను గాక, యని తలంచి మరల ఈ రొమాన్సు కొఱకు నెమకుటనారంభించితిని.
కొన్ని వనరులు లభ్యమైనపట్టికినీ నాకీ పదార్ధము మిధ్యగనే మిగిలెను. అంతట జాలమునందునే విపులవారి పుటకన్పట్టెను. వీరు సహృదయులు. వర్షమునకొకమారు “Romantic Special” ప్రకటిమ్చి నా వంటి వారలకు రొమాన్సునెరింగింపజూతురు. ఈ పత్రిక నుండి కూడ ఈ రొమాన్సును అధ్యయనము చేయుటకు గతమునందు ప్రయత్నించిననూ ఫలితము కాననైతిని. ఈ విధముగా రెండు సంవత్సరముల మున్ను వరకునూ ప్రయత్నించి, పట్టుబడెడి అవకాశము, విధమునూ తెలియక నా ప్రయత్నములను విరమించియుంటిని.

అంతయునూ పరమేశ్వరానుగ్రహము కదా.

ఇక ప్రస్తుతమున, ఇటీవల దినముల ఒక జిజ్ఙాసువు “రొమాన్సు” కొరకు వెతుకుచూ నా ఈ సాల్లెగూటికిజొచ్చెనని పదపుటచ్చు(WordPress) వాడు తెలిపియుండెను. మరల క్షణికోద్రేకమున నేను బడిబాటబట్టితిని.

ఈ పరి నా కలఫలించునేమో, నేను స్నాతకుడనౌదునేమోయని ఆశించితిని.
తెలసిన దారులను వెదకుట మానవ సహజ నైజము కదా.. మరల విపులవారిని ఆశ్రయించితిని.
విపుల

మొత్తము 15 నకు పైబడి కధలు ప్రచురించిరి. తెనుగు కధలు, అనువదింపబడిన కధలున్నూ. చదివితిని.

సంధ్యాసమయములో, ఇంకో ప్రేమకధ, శృంగార ఔషధం, వెన్నెలవాన,అతడు-ఆమె ఇత్యాది తెనుగుకధలందు కలవు.

మంత్రి-అభినేత్రి((మరాఠీ),స్పందన(అమెరికా),మధుర ప్రణయం(కన్నడ),విషకన్య(మలయాళ), గోడ(ఉత్కళ), అను కధలు కూడా చదివితిని.

నా ఆశ అడియాసగనే మిగిలెను. ఇన్ని కధలనూ చదివినపిమ్మట రొమాన్సు నాకందని ద్రాక్షయని ఎరింగితిని. ఇకనెప్పుడునూ దీనిని గూర్చి తెలుసుకొనవలెనను భ్రాంతి నాకు కలగరాదని సంకల్పము జేసితిని. కలగిననూ అట్టి యోచనను మొగ్గనందే త్రుంపెదననియూ నిశ్చయించుకొంటిని.

4 responses to “రొమాన్స్ కోసం వెతుకులాట – ౪

  1. తెలిసిన తెఱువుల వెదకుట తగునా?
    తెలిసిన గురువల నడుగుట తగునా?

    అయిననూ రొమాన్సు మిధ్య కాదని ఎవరన్నారు?
    ఆనందాతిశయమందించినా అది మిధ్యయేగద, శాశ్వతముకాదు గద…. దానిని సాధింపవలెనన్న జేతుం+ఇచ్చ కన్నా జ్ఞాతుం+ఇచ్చ గానీ పాతుం+ఇచ్చ గానీ సమయోచితమేమోగద… 😉

స్పందించండి

Fill in your details below or click an icon to log in:

వర్డ్‌ప్రెస్.కామ్ లోగో

You are commenting using your WordPress.com account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

గూగుల్ చిత్రం

You are commenting using your Google account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ట్విటర్ చిత్రం

You are commenting using your Twitter account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

ఫేస్‌బుక్ చిత్రం

You are commenting using your Facebook account. నిష్క్రమించు /  మార్చు )

Connecting to %s