నేర్పవయ్య నాకు సర్పభూష! – ౮

సంధివిసంధుల సముచితత్వము బుధవరులు చర్చ సలుపవచ్చు గాక
దుష్టసమాసముల్ దొరల శిష్టుడొకరుఁడెచ్చరించియె యుండవచ్చు గాక
శయ్యలేదనుచును నయ్యవారొక్కరు వంకఁబెట్టినఁ బెట్టవచ్చు గాక
ధారలేదని కవిదంతి యొకఁడు భువి వాదు లేపిన లేపవచ్చు గాక
ఇట్టె చూచి కృతిని హితముఁగనక “కాదు
యిది కవిత్వ” మన నరేంద్ర సభను
వాని నిగ్రహించి వాదు నెగ్గుటెటులో
నేర్పవయ్య నాకు నిటలనేత్ర!

శార్వరీ! ఘనమౌ స్వాగత మందున్ నీకున్!

ఉర్వి విస్తరమౌ నోగునుఁ బాపన్ రమ్మా
సర్వమానవులన్ జల్లగఁ గావన్ రమ్మా!
నిర్వివాదముగా నీవు చరింపన్ రమ్మా !
శార్వరీ! ఘనమౌ స్వాగత మందున్ నీకున్!

నేర్పవయ్య నాకు సర్పభూష! – ౭

ప్రభలీనుచుండెడి పట్టుపీతాంబరములు ధరియించగఁ బోర కుండ
మీరు దాల్చెడి నగ లేరికి లేవని గొప్ప బోదు ననుచు దెప్ప కుండ
పక్షిగూటికి సరి పరగు మీజుట్టని వ్యంగపు మాటల నాడకుండ
నల్లనిమచ్చయె వెల్లబారుటకును మందుగొన వనుచు నిందనిడక
మగని లోఁగలట్టి మంచిని జూచుచు
సంతసమ్ముగాను సతము గడుప
నిజసతికిని ధరణి నేర్పుటెటులగునో
నేర్పవయ్య నాకు నీలకంఠ!

పేరు పెట్టెద – ౨

 

 

రాజీ పడకయె పెట్టెద
రాజన్న వరాభిధంబు రాష్ట్రము నిండా
మాజీ ప్రభుత పధకముల
కీజీగా పేరు మార్చి; ఇకమన కెదురే?


బాదరాయణ లంకె:
మునుపొకమారు

సంక్రాంతి పండగనాడు -నిత్యోదయకార్యాచరణసమావేశం

సంక్రాంతి పండగనాడు పొద్దునే 10 గంటలకు
నిత్యోదయకార్యాచరణసమావేశంలో ఉన్నట్టుండి
ఒకడు : రెండు రోజులనుంచి మా ఇంట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని తిట్టుకుంటున్నారండీ 😀
నేను: ఎందుకు
అతడు: పండగలైనా ఆపీస్ కి వస్తున్నానని
నేను: కచేరి వాళ్లు సెలవివ్వకపోతే – నా తప్పేముంది
అతడు: ఆ సంగతి మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు, ఇంట్లో వాళ్లకి తెలీదు కదండీ 😀 😀 😀
ఇంకొకడు: మా ఇంట్లో కూడా 😀 😀 😀
ఇంకొకడు: మా ఇంట్లో కూడా 😀 😀 😀
ఇంకొకామె: మా ఇంట్లో ఐతే అసలు చెప్పక్కర్లేదు 😀 😀 😀
నేను: 😭😭😭

బులుపించన నమ్మి మిగిలితి బేరు మనుచు

అమరరాజా విలు వావిరయ్య సగము ఐషరందున వంద యరువదయ్య మన్‌పసందున లోటు మారుతీ దీర్చన నాలుగేళ్ల పొదుపు నష్టమయ్య పంజాబు బాంకెట్టె పంగనామము దివాన్ యస్సుబాంకులు కూడ తుస్సు మనియె భెల్లు బెల్లనిన గుభిల్లు మనును గుండె చమురుసంస్థలను సర్వము హరించె వాటానొకటి కొనువాడు లేనివి నాల్గు "సెబి"యె నిలిపివేసె చెప్ప మూడు సీసమాలిక జాలునా "లాసు" దెలుప ? గుదియె గ్రుచ్చ శతకమగుఁ గొరత లేక మార్కెటు 'బులు'పించన నమ్మి మదుపు జేసి దారిఁ గానక మిగిలితి 'బేరు' మనుచు

------------------------------------

సెబి : SEBI |భెల్లు : BHEL| బెల్లు : BEL |లాసు : loss