బులుపించన నమ్మి మిగిలితి బేరు మనుచు

అమరరాజా విలు వావిరయ్య సగము ఐషరందున వంద యరువదయ్య మన్‌పసందున లోటు మారుతీ దీర్చన నాలుగేళ్ల పొదుపు నష్టమయ్య పంజాబు బాంకెట్టె పంగనామము దివాన్ యస్సుబాంకులు కూడ తుస్సు మనియె భెల్లు బెల్లనిన గుభిల్లు మనును గుండె చమురుసంస్థలను సర్వము హరించె వాటానొకటి కొనువాడు లేనివి నాల్గు "సెబి"యె నిలిపివేసె చెప్ప మూడు సీసమాలిక జాలునా "లాసు" దెలుప ? గుదియె గ్రుచ్చ శతకమగుఁ గొరత లేక మార్కెటు 'బులు'పించన నమ్మి మదుపు జేసి దారిఁ గానక మిగిలితి 'బేరు' మనుచు

------------------------------------

సెబి : SEBI |భెల్లు : BHEL| బెల్లు : BEL |లాసు : loss

 

ప్రకటనలు

నేర్పవయ్య నాకు సర్పభూష! – ౬

సీ||
సర్పభూషణుఁడీవె? స్వర్ణభూషణుఁడంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
గజచర్మ ధారివే? కనకవసనుఁడంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
వల్లకాడు నీయిల్లె? వైకుంఠమట యిల్లు శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
విషమేక్షణుండవీవె? సమేక్షణుండంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
గరళకంఠుడవీవె? కౌస్తుభధరుడంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
దాల్తువె బూదినె? దాల్చఁట గంధమే శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
గంగిరెద్దు రధమె? గరుడవాహనుఁడంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
శ్వశుర వైరివె? యుంట శ్వశురగృహమునంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి

ఆ||
సిరియు సంపదలును స్థితియు సకలభోగ
భాగ్యములును వస్తు వాహనాదు
లెన్నొ గల హితుఁ గన నీర్ష్య నొందకయుంట
నేర్పవయ్య నాకు నీలకంఠ!

తప్పొప్పులు

 

క్రమసంఖ్య తప్పు ఒప్పు
1 అవుసరము అవసరము
2 అణ్వేషణ అన్వేషణ
3 గెంటలు గంటలు
4 గెడ్డం గడ్డం
5 దేముడు దేవుడు
6 భీభత్సము బీభత్సము
7 యెక్కడ ఎక్కడ
8 యెడబాటు ఎడబాటు
9 యేకాంతము ఏకాంతము
10 యెలాగైనా ఎలాగైనా
11 యెవడు ఎవడు
12 వూక ఊక
13 వూర్వశి ఊర్వశి
14 వొక ఒక
15 వొకానొక ఒకానొక
16 వొదిలివేయు వదిలివేయు
17 వూరు ఊరు
18 వెతిరేకం వ్యతిరేకం
19 వొంపుకొను ఒంపుకొను
20 శబ్ధం శబ్దం

ఇదె పద్యమ్మిదె కవిత్వ మిదె భక్తియునౌ! -౨

అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు.

చాలాఏండ్ల క్రితం (నే బ్లాగులలో అడుగుబెట్టక ముందు)కొత్తపాళీ గారు మీకిష్టమైన సీస పద్యం చెప్పమని బ్లాగరులందరినీ ఆహ్వానించారు.
ఆ టపా చదివినప్పటినుంచి, తీరిగ్గా కూర్చొని ఈ పద్యం విని వ్రాసి ప్రకటించాలని అనుకోవటమే గానీయండి, కార్యరూపం దాల్చింది లేదు.
మహానుభావులు బాపూరమణల సంపూర్ణరామాయణం నుండి, ఇవేళ సంగ్రహించగలిగాను. అవధరించండి.
ఎందుకిష్టం అని అడగకండి, నాకే తెలియదు ఎందుకిష్టమో

సర్వమంగళగుణసంపూర్ణుడగు నిన్ను
నరుడు దేవునిగా గనరయు గాత!

రామనామము భవస్తోమభంజనదివ్య
తారకనామమై తనరు గాత!

పదికొంపలునులేని పల్లెనైనను రామ
భజనమందిరముండు వరలు గాత!

కవులెల్ల నీదివ్యకధ నెల్లరీతుల
గొనియాడి ముక్తిగైకొంద్రు గాత!

ఎట్టివ్రాతయు శ్రీరామ చుట్ట వడక
వ్రాయబడకుండు గావుత! రామ వాక్య
మనిన తిరుగనిదని అర్ధమగునుగాత!
రమ్యగుణధామ! రఘురామ! రామ! రామ!

 

స్వస్తి.

నేర్పవయ్య నాకు సర్పభూష! – ४

అన్నపూర్ణాదేవి ఆత్మేశు వీవని
తృప్తిగా కీర్తించు తెలివి లేక

పొట్టకూటికొఱకు పొరుగు రాష్ట్రమునందు
పలుకష్టముల్ నేను పడుచునుంటి

చిత్తశాంతినిగూర్చు జీవేశువీవని
తర్కించు కొనునట్టి తడవు లేక

చిన్నవిషయముకుఁ జింతగొనుచు
మాన్ప వైద్యులమధ్య మనుచునుంటి

ఆపదల్ తొలగించి యవనిజనులగాచు
ఆదిదేవుడవన నదియుమరచి

ధన,బల, జ్ఞాన వృద్ధస్నేహసమితిలోన్
బ్రోచువారికొరకు జూచు చుంటి

దైత్యతతకినైన దయవరములనిచ్చు
దైవమీవనునట్టి తలపులేక
కోర్కెవెనుకకోర్కె  కోరుచుండసతియె
తీర్చుదారిగనక తిరుగు చుంటి

పరువు పెట్టు చుంటి ప్రస్థానమెఱుగక
పదియు లిప్త లైన ప్రతి దినము
నిన్ను తలచి కొల్చి నెమ్మదింపమదిని
నేర్పవయ్య నాకు సర్ప భూష!

అమరజీవి వీవు! అక్కినేని !!

 

దేవదాసునివంగదేశపుకధయన
నొప్పనివిధి ప్రాణమూదినావు

నాస్తికుడవె? విప్రనారాయణాదుల
బత్తికి బావుటా నెత్తినావు

పూలరంగడి వయ్యె పుడమిపూరుషులకుఁ
నెచ్చెళుల గెలువ నేర్పినావు

ఆంధ్రుల హాస్యప్రియత్వమవనెరుంగ
వికటకవివలెనవ్వించినావు

సాంఘిక ఇతిహాస జానపద చలన
చిత్రముల నటించి చిరమునిలుచు
ఖ్యాతి గొంటి వీవు, కల్ల కాదు నిజము
అమరజీవి వీవు! అక్కినేని !!

అవధాన ప్రియుల కోసం – ౨

అవధాన ప్రియులకు ఆనందం కలిగించే రెండు కార్యక్రమాలు రెండు టీవీ ఛానళ్ళలో వారమ్ వారం వస్తున్నాయి..
మొదటిది HMTV లో జై తెలుగు జై జై తెలుగు. ప్రతి ఆదివారం. ఇంతకు ముందు ఉదయం వచ్చేది ఇప్పుడు మధ్యాహ్నం ఒంటిగంటకు ప్రసారం చేస్తున్నట్టున్నారు.
జొన్నవిత్తులవారు నెరపుతున్న ఈ కార్యక్రమం లో గత పది పదిహేను వారాలు గా ఒక పేరొందిన అవధాని గారిని పిలచి , వారిని పూర్వావధానులు పేరిట సత్కరిస్తూ, అటు ఆ అవధాని గురించి, ఇటు సమ్మానం అందుకోవటానికి వచ్చిన వారి సాహితీ విశేషాలతోను చక్కగా సాగుతున్న కార్యక్రమమ్.
ఈ వారమ్ ఆచార్య బేతవోలు వారితో ముఖాముఖి ప్రసారం చేశారు..
అలానే, రాళ్లబండి వారితో, గరికపాటి వారితో .. ఒక్కరేమిటి లెండి.. అందరి అవధానులతో ముఖాముఖి చూడవలసినవే…

ఓ వెసులుబాటు ఏమిటంటే  .. మీరు ఈ కార్యక్రమాలు… టి.వి లో ఆవేళకు చూడలేకపోతే .. వారి యూట్యూబు చానల్ల్ ( ఎవరూ యూట్యూబుకు తెలుగు అనువాదమ్ చేసే సాహసం చెయ్యలేదనే అనుకుంటున్నాను)
లో వీలు చిక్కినప్పుడు చక్కగా చూడవచ్చు…
బేతవోలు వారి తో ముఖాముఖికి ప్రధమభాగపు లంకె ఇది..

రాళ్లబండి వారి తో ముఖాముఖి ఇక్కడ..

ఈ కార్యక్రమం లో మున్ను చిత్రకవులతో చేసిన సంచికలతో సహా అన్నిటి జాబితా ఇది:

జై తెలుగు జై జై తెలుగు

ఇక రెండవ కార్యక్రకం శ్రీ వెంకటేశ్వర భక్తి వాహిని వారు ప్రతి శని వారం మధ్యాహ్నం మూడున్నరకు అవధానం పేరిట – అష్టావధానాన్ని నెరపుతున్నారు .. ఇందారం కిషన్రావు గారి సంచాలకత్వం లో. ఎండరో చిన్నా పెద్దా ( వయసులో) అవధానుల కవితా ప్రతిభనుచూసే అవకాసం కలుగుతున్నది ఈ కార్యక్రమం లో. రెండు వారముల క్రితము ఆముదము మురళి గారు చాలా చక్కగా అవధానము చేసినారు. గతవారామ్ ఇద్దరు జంటకవులు సంస్కృతాంధ్రాలలో అష్టావధానం చేశారు. వీరి కార్యక్రమాలు – ప్రత్యక్షం గా జాలం లో చూసే అవకాశం ఉంది కానీయండి.. కార్యక్రమం ముగిసిన తరువాత చూసే తావు నాకు కనపడలేదు. మీకి తెలిస్తే పంచుకోండి.