పేరు పెట్టెద – ౨

 

 

రాజీ పడకయె పెట్టెద
రాజన్న వరాభిధంబు రాష్ట్రము నిండా
మాజీ ప్రభుత పధకముల
కీజీగా పేరు మార్చి; ఇకమన కెదురే?


బాదరాయణ లంకె:
మునుపొకమారు

ప్రకటనలు

సంక్రాంతి పండగనాడు -నిత్యోదయకార్యాచరణసమావేశం

సంక్రాంతి పండగనాడు పొద్దునే 10 గంటలకు
నిత్యోదయకార్యాచరణసమావేశంలో ఉన్నట్టుండి
ఒకడు : రెండు రోజులనుంచి మా ఇంట్లో వాళ్ళు మిమ్మల్ని తిట్టుకుంటున్నారండీ 😀
నేను: ఎందుకు
అతడు: పండగలైనా ఆపీస్ కి వస్తున్నానని
నేను: కచేరి వాళ్లు సెలవివ్వకపోతే – నా తప్పేముంది
అతడు: ఆ సంగతి మీకు తెలుసు నాకు తెలుసు, ఇంట్లో వాళ్లకి తెలీదు కదండీ 😀 😀 😀
ఇంకొకడు: మా ఇంట్లో కూడా 😀 😀 😀
ఇంకొకడు: మా ఇంట్లో కూడా 😀 😀 😀
ఇంకొకామె: మా ఇంట్లో ఐతే అసలు చెప్పక్కర్లేదు 😀 😀 😀
నేను: 😭😭😭

బులుపించన నమ్మి మిగిలితి బేరు మనుచు

అమరరాజా విలు వావిరయ్య సగము ఐషరందున వంద యరువదయ్య మన్‌పసందున లోటు మారుతీ దీర్చన నాలుగేళ్ల పొదుపు నష్టమయ్య పంజాబు బాంకెట్టె పంగనామము దివాన్ యస్సుబాంకులు కూడ తుస్సు మనియె భెల్లు బెల్లనిన గుభిల్లు మనును గుండె చమురుసంస్థలను సర్వము హరించె వాటానొకటి కొనువాడు లేనివి నాల్గు "సెబి"యె నిలిపివేసె చెప్ప మూడు సీసమాలిక జాలునా "లాసు" దెలుప ? గుదియె గ్రుచ్చ శతకమగుఁ గొరత లేక మార్కెటు 'బులు'పించన నమ్మి మదుపు జేసి దారిఁ గానక మిగిలితి 'బేరు' మనుచు

------------------------------------

సెబి : SEBI |భెల్లు : BHEL| బెల్లు : BEL |లాసు : loss

 

నేర్పవయ్య నాకు సర్పభూష! – ౬

సీ||
సర్పభూషణుఁడీవె? స్వర్ణభూషణుఁడంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
గజచర్మ ధారివే? కనకవసనుఁడంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
వల్లకాడు నీయిల్లె? వైకుంఠమట యిల్లు శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
విషమేక్షణుండవీవె? సమేక్షణుండంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
గరళకంఠుడవీవె? కౌస్తుభధరుడంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
దాల్తువె బూదినె? దాల్చఁట గంధమే శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
గంగిరెద్దు రధమె? గరుడవాహనుఁడంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి
శ్వశుర వైరివె? యుంట శ్వశురగృహమునంట శ్రీహరి గూర్చియే చెప్ప వింటి

ఆ||
సిరియు సంపదలును స్థితియు సకలభోగ
భాగ్యములును వస్తు వాహనాదు
లెన్నొ గల హితుఁ గన నీర్ష్య నొందకయుంట
నేర్పవయ్య నాకు నీలకంఠ!

తప్పొప్పులు

 

క్రమసంఖ్య తప్పు ఒప్పు
1 అవుసరము అవసరము
2 అణ్వేషణ అన్వేషణ
3 గెంటలు గంటలు
4 గెడ్డం గడ్డం
5 దేముడు దేవుడు
6 భీభత్సము బీభత్సము
7 యెక్కడ ఎక్కడ
8 యెడబాటు ఎడబాటు
9 యేకాంతము ఏకాంతము
10 యెలాగైనా ఎలాగైనా
11 యెవడు ఎవడు
12 వూక ఊక
13 వూర్వశి ఊర్వశి
14 వొక ఒక
15 వొకానొక ఒకానొక
16 వొదిలివేయు వదిలివేయు
17 వూరు ఊరు
18 వెతిరేకం వ్యతిరేకం
19 వొంపుకొను ఒంపుకొను
20 శబ్ధం శబ్దం

ఇదె పద్యమ్మిదె కవిత్వ మిదె భక్తియునౌ! -౨

అందరికీ శ్రీరామనవమి శుభాకాంక్షలు.

చాలాఏండ్ల క్రితం (నే బ్లాగులలో అడుగుబెట్టక ముందు)కొత్తపాళీ గారు మీకిష్టమైన సీస పద్యం చెప్పమని బ్లాగరులందరినీ ఆహ్వానించారు.
ఆ టపా చదివినప్పటినుంచి, తీరిగ్గా కూర్చొని ఈ పద్యం విని వ్రాసి ప్రకటించాలని అనుకోవటమే గానీయండి, కార్యరూపం దాల్చింది లేదు.
మహానుభావులు బాపూరమణల సంపూర్ణరామాయణం నుండి, ఇవేళ సంగ్రహించగలిగాను. అవధరించండి.
ఎందుకిష్టం అని అడగకండి, నాకే తెలియదు ఎందుకిష్టమో

సర్వమంగళగుణసంపూర్ణుడగు నిన్ను
నరుడు దేవునిగా గనరయు గాత!

రామనామము భవస్తోమభంజనదివ్య
తారకనామమై తనరు గాత!

పదికొంపలునులేని పల్లెనైనను రామ
భజనమందిరముండు వరలు గాత!

కవులెల్ల నీదివ్యకధ నెల్లరీతుల
గొనియాడి ముక్తిగైకొంద్రు గాత!

ఎట్టివ్రాతయు శ్రీరామ చుట్ట వడక
వ్రాయబడకుండు గావుత! రామ వాక్య
మనిన తిరుగనిదని అర్ధమగునుగాత!
రమ్యగుణధామ! రఘురామ! రామ! రామ!

 

స్వస్తి.

నేర్పవయ్య నాకు సర్పభూష! – ४

అన్నపూర్ణాదేవి ఆత్మేశు వీవని
తృప్తిగా కీర్తించు తెలివి లేక

పొట్టకూటికొఱకు పొరుగు రాష్ట్రమునందు
పలుకష్టముల్ నేను పడుచునుంటి

చిత్తశాంతినిగూర్చు జీవేశువీవని
తర్కించు కొనునట్టి తడవు లేక

చిన్నవిషయముకుఁ జింతగొనుచు
మాన్ప వైద్యులమధ్య మనుచునుంటి

ఆపదల్ తొలగించి యవనిజనులగాచు
ఆదిదేవుడవన నదియుమరచి

ధన,బల, జ్ఞాన వృద్ధస్నేహసమితిలోన్
బ్రోచువారికొరకు జూచు చుంటి

దైత్యతతకినైన దయవరములనిచ్చు
దైవమీవనునట్టి తలపులేక
కోర్కెవెనుకకోర్కె  కోరుచుండసతియె
తీర్చుదారిగనక తిరుగు చుంటి

పరువు పెట్టు చుంటి ప్రస్థానమెఱుగక
పదియు లిప్త లైన ప్రతి దినము
నిన్ను తలచి కొల్చి నెమ్మదింపమదిని
నేర్పవయ్య నాకు సర్ప భూష!